Serveis a l'escola

Orientació acadèmica

El centre programa diferents activitats encaminades a orientar als alumnes entre les quals destaquen:
 • Realització d’un informe psicotècnic a 1r BAT per ajudar els alumnes a descobrir els seus punts forts, tant acadèmics com personals, i a reconèixer els aspectes que necessiten de més dedicació.
 • Xerrades al propi centre sobre informació dels estudis postobligatoris que es poden cursar, tant de CFGS com de diferents universitats.
 • Accés a un portal web de pagament, en el qual s’hi pot consultar tota la informació i oferta dels estudis corresponents als Cicles Formatius de Grau Mitjà, Superior i Graus Universitaris de Catalunya.
 • Tutories individualitzades per resoldre les inquietuds i els dubtes que els alumnes puguin tenir en aquest sentit.

Assessorament psicopedagògic

Comptem amb un departament psicopedagògic la finalitat del qual és:

 • Detectar alumnes amb necessitats educatives específiques.
 • Intervenir amb aquell alumnat que ho necessiti i/o que ho demani.
 • Orientar i donar suport al professorat i a les famílies d’alumnes amb dificultats de comportament i d’aprenentatge.
 • Col·laborar amb el Servei d'Orientació Psicopedagògica de La Salle.
Condicions d'ús dels armariets
 • Els armariets es poden utilitzar en el moment de canvi de classe, no durant les classes, excepte que un docent ho autoritzi expressament.
 • En el moment de l’entrega de l’armariet, l’alumne reconeix i declara que l’armariet està en perfectes condicions.
 • En finalitzar el curs escolar l’armariet ha d’estar completament buit. Si no és així, l’escola està facultada per efectuar el buidat sense consentiment de l’alumne/a.
 • L’alumne/a serà responsable dels danys produïts per malícia, negligència o ús inadequat de l’armariet, havent d’abonar a l’escola l’import o despesa fruit de la reparació.
 • L’escola no es responsabilitza de la pèrdua, sostracció, deteriorament o qualsevol altre dany que, per qualsevol causa, es puguin produir als objectes dipositats en els armariets.
 • L’alumne/a podrà destinar l’armariet a guardar material escolar i objectes personals, però queda expressament prohibit el seu ús per al dipòsit d’objectes que per les seves característiques o composició puguin ser considerats perillosos, nocius o que atemptin contra la normativa de l’escola.
 • L’alumne/a es compromet a tenir cura de l’armariet i a destinar-lo a l’ús pactat.
 • Els armariets funcionen amb un sistema d’obertura de combinació numèrica, la qual serà facilitada per l’escola a l’alumne/a.
 • L’escola, per raons justificades, sota la responsabilitat del Director, podrà procedir a l’obertura de l’armariet mitjançant una clau mestra.
 • Queda expressament prohibit llogar l’armariet a terceres persones.

Botiga virtual